het eigen vermogen

Onze gegevens


heteigenvermogen
Raoul Wallenbergplein 7
2405 CZ Alphen a/d Rijn

E-mail: info@heteigenvermogen.nl
Tel: 0172 - 49 77 17

Kamer van Koophandel: 30.197.954

Plan uw route met google maps [hier]
Of download de route door op de afbeelding hieronder te klikken.
Stacks Image 21

Onze visieheteigenvermogen hecht er zeer grote waarde aan dat psychologische testen voldoen aan de volgende punten:
  • Zij moeten eenduidig te interpreteren resultaten opleveren.
  • Zij dienen na verloop van tijd eenzelfde uitkomst te hebben op hoofdlijnen.
  • De informatie die aan de deelnemer en diens eventuele werkgever wordt gegeven, moet van toegevoegde waarde zijn voor zijn of haar functioneren en de keuzes die hij of zij maakt.

Onze klanten

Stacks Image 57

Privacy


heteigenvermogen zorgt voor privacy voorgeschreven in de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ oftewel de AVG:

1: Alleen de gegevens die relevant en nodig zijn, worden verzameld.
2: De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
3: Degenen die geregistreerd staan worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt.
4: De persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of diefstal.
5: De persoon wiens gegevens worden verwerkt heeft recht op informatie over de geregistreerde gegevens. Daarnaast heeft hij of zij het recht om die gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
6: Testresultaten worden pas met de opdrachtgever gecommuniceerd nadat de testkandidaat daarvoor toestemming gegeven heeft.
7: Testresultaten worden nooit aan een derde partij verstrekt, tenzij de testkandidaat daar zelf om vraagt


Toelichting:

Sub 1: Dit betreft de naam, opleiding, telefoonnummer, huidige functie en geslacht van de testkandidaat. Tevens worden voor de verzending van de rapportage benodigde gegevens verzameld (e-mailadres en adres).

Daarnaast worden testresultaten vastgelegd. Deze bestaan uit de genormeerde scores en de testrapportage.

Sub 2: De gegevens worden maximaal 2 maanden bewaard. Deze bewaartermijn wordt gehanteerd om antwoord te kunnen geven op vragen van de testkandidaat, en indien de testkandidaat daar toestemming voor gegeven heeft, vragen van de opdrachtgever.

Eventuele brondocumenten, zoals cv en sollicitatiebrieven, worden direct na het maken van de testrapportage vernietigd.

Alleen de naam en geboortedatum van testkandidaten worden langer bewaard, dat wil zeggen gedurende 7 jaar bewaard. Dit met het doel om vragen ‘of iemand al getest is’ te kunnen beantwoorden. Tevens staat de naam van de kandidaat vermeld op de facturen van heteigenvermogen.

Genormeerde scores kunnen langer worden bewaard voor wetenschappelijke doeleinden. Indien dit van toepassing is, worden deze eerst geanonimiseerd.

Sub 3: Hoe er met de gegevens wordt omgegaan, staat beschreven in de “introductiebrief kandidaat” die kandidaten ontvangen voordat zij deelnemen aan een psychologische test.

Sub 4: Er wordt door heteigenvermogen geen informatie op papier bewaard. Indien prints gemaakt zijn, worden zij vernietigd middels een papierversnipperaar. Toegang tot elektronische bestanden is minimaal beveiligd middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

Sub 5: Testkandidaten ontvangen altijd de schriftelijke rapportage van de test. Indien hier feitelijke onjuistheden in staan dan worden deze aangepast op verzoek van de kandidaat, waarna deze opnieuw verstrekt wordt aan de kandidaat.

Indien een testkandidaat niet wil dat haar of zijn gegevens twee maanden bewaard worden, dan kan hij of zij verzoeken om deze direct te verwijderen. Dit verzoek dient schriftelijk of per email gedaan te worden en het verzoek zal dan binnen vijf werkdagen uitgevoerd worden.

Sub 6: Testresultaten worden pas gecommuniceerd met de opdrachtgever nadat de testkandidaat daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Indien de kandidaat geen toestemming verleent, zal de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld worden.

Sub 7: Een verzoek tot het delen van informatie met derden dient schriftelijk of per email gedaan worden.